โครงการสัญจรหากท่านไม่สะดวกในการเดินทางมาที่พิพิธภัณฑ์ศิลปในขวดแก้ว ทางเรามีความยินดี
ที่จะสอนงานประดิษฐ์ให้กับคณะครูและนักเรียน ณ สถานที่ตั้งของโรงเรียนของท่านได้
โดยทางเรามีวิทยากรสอนและดูแลอำนวยความสะดวก พร้อมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์การประดิษฐ์
และเอกสารประกอบการฝึกปฏิบัติอย่างครบถ้วน สามารถนำผลงานกลับบ้านได้
สะดวกสบายไม่ต่างกับมาเรียนที่พิพิธภัณฑ์ศิลปในขวดแก้วพัทยา