โครงการ Bottle Art + Teddy Bear Museum !!

ด้วยพิพิธภัณฑ์ศิลปในขวดแก้วพัทยา ร่วมกับ Teddy Bear Museum ได้จัดทำโครงการทัศนศึกษาสำหรับเยาวชน ซึ่งเป็นโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนชื่อ “โครงการแหล่งเรียนรู้สู่โลกแห่งจินตนาการ” โดยเราจะนำท่านเดินทางเข้าสู้บรรยากาศของเมืองแห่งจินตนาการที่หลากหลาย สวยงาม แปลกใหม่ แห่งเดียวในประเทศไทย ใน Teddy Bear Museum จากนั้นเราจะนำท่านเข้าสู้บรรยากาศแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เรื่องราวที่มากมาย ชมและสัมผัสกับเรื่องราวของศิลปวัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมที่สำคัญของ 10 ชาติอาเซียน เรียนรู้เรื่องราวของสถาปัตยกรรมทางศาสนา สถาปัตยกรรมของสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียงของโลกผ่านงานศิลปะในขวดแก้ว ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปในขวดแก้ว พิพิธภัณฑ์ศิลปะหนึ่งเดียวในโลก และที่นี่เยาวชนจะได้เรียนรู้กระบวนการประดิษฐ์ศิลปะในขวดแก้ว กิจกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นแนวทางการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพอีกแนวทางหนึ่ง ด้วยการนำวัสดุใช้แล้ว (ขวดแก้ว) มาสร้างสรรค์ให้เป็นงานศิลปะในขวดแก้วที่สวยงาม สามารถสร้างรายได้เสริมได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญคือช่วยลดสภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย

เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของเยาวชน พิพิธภัณฑ์ศิลปในขวดแก้ว และ Teddy Bear Museum ขอเสนอค่าเข้าชมในอัตราลดพิเศษสำหรับคณะของท่าน (รายละเอียดตามใบจองที่แนบ)