สวัสดีปีใหม่ 2555

"ศุภฤกษ์เบิกดีถีขึ้นปีใหม่ น้อมดวงใจตั้งจิตอธิษฐาน
สิ่งศักดิ์สิทธ์ทั่วสากลดลบันดาล ให้สุขศานต์เกษมสันต์นิรันดร์เทอญ"ในนามพิพิธภัณฑ์ศิลปในขวดแก้วพัทยา ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจในพิพิธภัณฑ์ฯเสมอมา
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติต้อนรับและดูแลท่านในโอกาสต่อไป

จาก พล.ต.ต.เกรียงศักดิ์ ไทพาณิชย์ และคุณประไพศรี ไทพาณิชย์ ผู้บริหารพิพิธภัณฑ์ศิลปในขวดแก้วพัทยา