ศูนย์การเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ศิลปในขวดแก้วคุณประไพศรี ไทพาณิชย์ได้เปิดโครงการสอนงานศิลปในขวดแก้ว พร้อมเข้าชมการจัดแสดงผลงานศิลปในขวดแก้ว
ทีมีมากกว่า 300 ผลงาน ในพิพิธภัณฑ์ศิลปในขวดแก้ว โดยหลังจากที่ได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์แล้ว ทางพิพิธภัณฑ์ศิลปในขวดแก้ว
จะดำเนินการสอนการประดิษฐ์ชิ้นงานศิลปะในขวดแก้วให้กับคณะนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ ได้เรียนรู้
กระบวนการผลิตศิลปะในขวดแก้ว จากการใช้วัสดุ อุปกรณ์เหลือใช้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาประกอบเป็นงานฝีมือที่สวยงาม
เพิ่มมูลค่า เป็นการส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นอกจากนั้น
ยังสามารถสร้างรายได้เสริมได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำชิ้นงานนั้นกลับไปด้วยได้เลย